Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Obecné informace

  • Tyto informace o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“), popisují, jak jsou ve společnosti ACRO DANCERS ONLINE s.r.o., IČO: 10819878, se sídlem 1. máje 232, Staré Město, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 85708 (dále také jako „Acro Dancers“), zpracovávány osobní údaje.
  • Pro účely těchto informací o zpracování osobních údajů mají zde uvedené pojmy význam, který jim přiznává GDPR, ledaže je těmto pojmům přiznán význam přímo v těchto informacích. V takovém případě mají význam stanovený v těchto informacích.
 2. Identifikace správce a kontaktní údaje

  • Správcem osobních údajů je Acro Dancers, jehož kontaktní údaje jsou následující:
  • Správce: ACRO DANCERS ONLINE s.r.o.
  • IČO: 10819878
  • Adresa: 1. máje 232, Staré Město, 739 61 Třinec
  • Email: info@acrodancersonline.cz
 3. Účely a právní základy zpracování osobních údajů

  • Vzhledem k tomu, že zákazník a správce spolu uzavírají smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží a/nebo poskytování služeb, bude správce v rámci tohoto právního vztahu zpracovávat osobní údaje zákazníka (subjektu údajů) za následujícími účely:
   1. Realizace smluvního vztahu

    • Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje subjektu údajů uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (tj. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena).
   2. Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim

    • Toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce, kterým je uchovávání údajů s ohledem na ochranu svých práv v případě budoucího sporu se subjektem údajů, ať už bude právní nárok vznesen ze strany správce nebo subjektu údajů.
   3. Plnění zákonných povinností

    • Toto zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na správce vztahují. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány osobní údaje subjektu údajů, které jsou nezbytné pro plnění těchto povinností.
   4. Marketingové využití údajů

    • Správce je na základě § 7(3) zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo subjektu údajů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již subjektu údajů poskytl. Obdobně je jeho oprávněným zájmem zpracovávat na základě předchozího kontaktu se subjektem údajů osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem přímého marketingu. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. vyslovení námitky ze strany zákazníka podle článku 21 (2) GDPR.
 4. Příjemci osobních údajů

  1. Poskytovatelé údržby informačního systému,
  2. osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  3. osoby zajišťující služby provozování internetového obchodu Acro Dancers a další služby v souvislosti s provozováním tohoto obchodu,
  4. orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
  5. daňoví a právní poradci a účetní
 5. Doba zpracování osobních údajů

  • V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů na základě uděleného souhlasu, jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány po dobu, dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen, popř. do doby odvolání souhlasu.
  • V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, po dobu trvání příslušné právní povinnosti.
  • V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro (i) splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo (ii) účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem a dále po dobu 4 roky od jeho skončení, nebude-li vyžadována právními předpisy doba delší. Po takto vymezenou dobu jsou rovněž zpracovávány osobní údaje týkající se plnění z uzavřené smlouvy, tedy 4 roky od vyřízení objednávky či vypořádání posledního nároku ze smlouvy, není-li vyžadována právními předpisy doba delší.
  • Po uplynutí příslušné doby zpracování osobních údajů bude s osobními údaji naloženo v souladu s účinnými právními předpisy.
 6. Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
  • Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů. Toto právo dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo se uplatní pouze v rozsahu, kdy jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.
  • Právo podat stížnost. V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo proti správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram